Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki

Otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą RM
z dnia 22.11.2011 r. 
 

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki urodził się w 1929 r. w Stawiskach, powiat Kolno. Mieszkał w wielu miejscowościach, m.in. w Łomży, Katowicach, Warszawie oraz Ostrowi Mazowieckiej. W 1938 roku przebywał we Lwowie, gdzie uczył się w szkole im. Marii Magdaleny. Los nie szczędził Profesorowi dramatycznych przeżyć. Wywieziony przez organa sowieckie w 1940 roku ze Lwowa wraz z matką do Kazachstanu. Wyzwolenie z zesłania zawdzięczał utworzeniu w ZSRR Armii Polskiej generała Andersa. Z "nieludzkiej ziemi" wydostał się z rodzicami do Iranu, a następnie przebywał w Indiach i w Rodezji (południowo-wschodnia Afryka). Po rozmaitych przygodach, których wystarczyłoby do nakręcenia wieloodcinkowego filmu, powrócił z matką do Polski w sierpniu 1947 roku. W latach 1947/48 i 1948/49 uzyskał małą maturę i ukończył klasę I w liceum w Ostrowi Mazowieckiej. Był w tym czasie czynnym uczestnikiem życia sportowego i artystycznego, zaangażowany w pracy harcerskiej jako drużynowy Harcerskiego Oddziału Pożarniczego, zastępca hufcowego. Maturę uzyskał jako ekstern w Liceum im. A. Mickiewicza w Warszawie w 1949 r. Studia wyższe na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ukończył w 1953 r. W 1962 r. Rada Wydziału Leśnego nadała mu stopień doktora nauk leśnych, a stopień doktora habilitowanego w 1966 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1974 r., a profesora zwyczajnego nauk leśnych w 1980 r. W 1989 r. został wybrany na członka korespondenta PAN. Jest także członkiem rzeczywistym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Leśnego. Pracę zawodową rozpoczął w 1953 r. w Katedrze Ochrony Lasów SGGW, zajmując kolejno stanowiska od zastępcy asystenta do profesora. W latach 1984-87 był zastępcą sekretarza naukowego, początkowo w Wydziale II Nauk Biologicznych, później na Wydziale V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. W roku akademickim 1992/93 pracował także jako profesor w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, wykładając ekologię. W okresie od 1 grudnia 1993 r. do 18 listopada 1997 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Członek rzeczywisty PAN.
Jako uczony jest specjalistą w zakresie entomologii i ekologii lasu. Szczególne sukcesy odniósł w poznaniu leśnej fauny glebowej, badaniu wpływów człowieka na ekosystemy leśne i rozwijaniu się metod leśnej inżynierii ekologicznej. Wychował 80 magistrów, 9 doktorów i 3 doktorów habilitowanych, obecnie już profesorów. Jest autorem 207 prac naukowych, popularno – naukowych, dydaktycznych i kierunkujących politykę leśną. Wśród nich wyróżnia się książka naukowa „Ecology of forest insect” (1987) oraz podręcznik akademicki „Entomologia leśna” (Warszawa 1996). Wyniki badań referował na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Jego osiągnięcia naukowe zostały wykorzystane w praktyce leśnej (instrukcje ochrony lasu i hodowli lasu). Będąc wiceministrem doprowadził do opracowania „Polityki leśnej Państwa”. Stanowisko Polski wobec globalnych problemów leśnictwa i ochrony środowiska prezentował m.in. na światowym forum, na konferencjach. Był inicjatorem pierwszego po 70 latach kongresu Leśników Polskich (Warszawa 1997), gdzie wygłosił referat główny pt. „Leśnictwo a wyznania cywilizacyjne XXI wieku”.

 

Laudację dla Honorowego Obywatela Miasta Ostrów Mazowiecka Pana prof. dr. hab. Andrzeja Szujeckiego Członka Rady Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wygłosił Pan prof. dr hab. Tomasz Borecki doradca Prezydenta RP ds. Wsi i Rolnictwa

Wielce Szanowny Panie Burmistrzu,
Wysoka Rado,
Szanowni Honorowi Obywatele tego zacnego pięknego miasta!

W sposób szczególny chce się zwrócić do człowieka niepowtarzalnego, do Pana Andrzeja Szujeckiego. Drogi Panie Profesorze czuje się naprawdę, jak Pan wie, bardzo zaszczycony, że mogę parę słów o jakże bogatym Pana życiu opowiedzieć. Właściwie o Panu Profesorze można by było mówić bardzo długo i nikt by się z Państwa nie znudził tym, co by słyszał.

Profesor dr hab. Andrzej Szujecki urodził się w 1929 r. w Stawiskach pow. Kolno. Po okresie tułaczki, przypadającej na okres wczesnej młodości w czasie II wojny światowej aż do 1947 roku, podejmuje studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, które kończy w 1953 r. data ta zapoczątkowuje drogę życia prof. A. Szujeckiego, związaną z Wydziałem Leśnym SGGW, z Katedrą Ochrony Lasu i Ekologii. Przechodząc kolejno szczeble kariery zawodowej i naukowej, od asystenta do profesora zwyczajnego w 1980 r., zwieńczył tę pracę godnościami doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w 1999 r. w Warszawie i Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2002 r.
W latach 1970 – 1975 oraz 1984 – 1990 był dziekanem Wydziału Leśnego SGGW a w latach 1975 – 1981 prorektorem SGGW. W okresie 1993 – 1997 pełnił funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa, odpowiedzialnego za leśnictwo. Z pełnionych, ważniejszych funkcji społecznych należy wymienić m.in. stanowisko: prezesa Polskiego Towarzystwa Leśnego (1981 – 1993), przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (1970 – 1991), przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekologii PAN (1984 – 1990), przewodniczącego Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego (1980 – 1993), członka Państwowej Rady Ochrony Środowiska w latach 1984 – 1993, etc.
Z wielkim zaangażowaniem podjął się wysiłku opracowania koncepcji ogólnopolskiego programu badawczego „Ekologiczne podstawy gospodarki leśnej kształtowania zdolności lasu do pełnienia wielostronnych funkcji” w ramach CPBP 04.10 „Ochrona i kształtowanie środowiska’, który następnie z dużym sukcesem koordynował w latach 1985 – 1990. Wyniki tego programu, jak i wyniki jego wcześniejszych badań zespołowych, interdyscyplinarnych, stworzyły podstawy koncepcji proekologicznego modelu gospodarki leśnej, której założenia i kierunki zostały wdrożone w okresie działalności w MOŚZNiL.
Koncepcje i przemyślenia wypracowane w procesie badawczym przez profesora Andrzeja Szujeckiego były konsekwentnie prze niego prezentowane w licznych gremiach doradczych, opiniotwórczych i organizacjach naukowych, w których działalności uczestniczył i nadal uczestniczy.
Problematykę badawczą dorobku naukowego profesora A. Szujeckiego można podzielić na trzy główne nurty:
• entomologia, w tym taksonomia i faunistyka owadów, bionomia owadów leśnych;
• ekologia, w tym: wpływ człowieka na ekosystemy leśne i ich reakcje stresowe, restytucja i rehabilitacja ekosystemów leśnych metodami inżynierii ekologicznej;
• studia nad modelem proekologicznej, wielofunkcyjnej, gospodarki leśnej.
W okresie 46 lat pracy naukowej prof. A. Szujecki uzyskał bogaty dorobek piśmienniczy, około 214 publikacji, w tym 81 twórczych i 14 publikacji książkowych.
Najważniejsze osiągnięcia naukowe:
• zainicjowanie nowego kierunku badawczego polegającego na rozpoznawaniu zmian ekosystemowych na podstawie charakterystyk zgrupowań owadów epigeicznych i glebowych (zooindykacja waloryzacja ekosystemów);
• rozpoznanie ekosystemowych skutków zrębowego sposobu zagospodarowania lasu oraz tempa i charakteru restytucji lasu na gruntach porolnych;
• zaproponowanie koncepcji leśnej inżynierii ekologicznej i jej sprawdzenie w okresie zalesień.
Efekty prac, koncepcji i działalności naukowej prof. A. Szujeckiego, które zostały wdrożone w Lasach Państwowych:
1. Współautorstwo Instrukcji Ochrony Lasu (1987).
2. Współautorstwo Instrukcji Hodowli Lasu (1987).
3. Na bazie opracowanej przy Jego udziale polskiej Polityki Ochrony Zasobów Leśnych powstało Zarządzenie Dyrektora Generalnego LP Nr 11 z 1995 r.
4. Koncepcja Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
5. Nowelizacja Ustawy o lasach z 1997 r. wprowadziła:
• zmianę koncepcji i funkcji gospodarki leśnej (las = ekosystem),
• obowiązek programu ochrony przyrody w planach urządzania lasu
• umocowała prawnie LKP.
6. Wdrożenie koncepcji Regionalnych Operacyjnych Programów Leśnych.
7. Jako Doradca Ministra Środowiska przygotował i wygłosił w 2003 roku na IV Konferencji Ministerialnej w Wiedniu wystąpienie w imieniu Ministra stanowisko polski w sprawie leśnictwa.
Mimo, że prof. A. Szujecki od kilku lat przebywa na zasłużonej emeryturze, to nadal służy swoją wiedza fachową i doświadczeniem kręgom decydenckim w resorcie Ochrony Środowiska, leśnictwie itp. Pełniąc funkcje:
- doradcy Ministra Środowiska w latach 2001-2003,
- przewodniczącego Rady Leśnictwa (2002-2005),
- przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Narodowego Programu Leśnego.
- przewodniczącego Rady Programowej i Redaktora Naczelnego Historii Lasów Państwowych 1924-2004.
Leśnictwo polskie podległe przeobrażeniom wg wizji i koncepcji profesora Szujeckiego wysunęły Polskę na czoło krajów doskonalących swą politykę leśną zgodnie z tzw. Procesem helsińskim.
Prof. A. Szujecki osiągnął rzadko spotykany sukces uczonego, którego wyniki badań, studiów i przemyśleń zostały na tak duża skalę wdrożone do praktyki i zapoczątkowały przełom w polityce leśnej kraju.
Kończąc chcę nawiązać do bardzo osobistej wypowiedzi Pana Profesora wypowiedzianej na konferencji „Ochrona lasów wyzwaniem cywilizacyjnym XXI wieku”. Pan Profesor powiedział wówczas, że człowiek część swoich walorów i wad zawdzięcza układom genetycznym, ale jeszcze więcej uzyskuje z obserwacji otoczenia, z kontaktu z ludźmi, z którymi się w życiu spotyka, z sytuacji, które musi rozwiązać.
W swoim bogatym życiu spotkał Pan wielu ludzi dobrych i mądrych. Jakże wzruszająca jest wypowiedź, że swoje sukcesy zawdzięcza Pan dwóm kobietom – Mamie i Żonie. Tak najczęściej jest, ze mądrzy ludzie potrafią czerpać z mądrości innych. Osobiście bardzo cenię działalność Pana Profesora i jestem pełen podziwu dla wszystkich Pańskich dokonań. Bliski jest mi Pana pogląd, żeby przyrodę chronić nie przed człowiekiem, ale dla człowieka. Jak Pan stwierdził w swojej wypowiedzi, bliska jest również Panu myśl Prof. W. Jedlińskiego „ ….. że życie nasze ma sens tylko wówczas, kiedy służy doskonaleniu idei społecznie użytecznych”. Będąc wyznawcą tej idei swoim działaniem i pracą był Pan i ciągle jest jej wiernym realizatorem.