Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński


Otrzymał
honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą RM
z dnia 22.11.2011 r.  

 

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński urodzony w Ostrowi Mazowieckiej 1 listopada 1943 r., dzieciństwo spędził w domu Podbielskich przy ul. Wileńskiej, a następnie jego rodzina przeniosła się na stację kolejową, ponieważ ojciec podjął pracę w PKP. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2, a od 1957 r. do ostrowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 r. obronił pracę magisterską na temat polskich pociągów pancernych i zasilił szeregi kadry ostrowskiego Liceum. Od 1969 r. przebywał na studiach doktoranckich UW, a w 1972 r. – już jako doktor nauk historycznych (rozprawa o potencjale gospodarczo-militarnym Królestwa Polskiego przed I wojną światową) – przeniósł się do Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Habilitacja w 1981 r. „Infrastruktura guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego w latach 1866-1914”, stanowisko profesora nadzwyczajnego od 1991 r. Pełnił funkcje m.in. dziekana i dwukrotnie prodziekana Wydziału Humanistycznego, dyrektora Instytutu Historii. Poseł na Sejm z listy PSL w latach 1993-97, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (sekretarz stanu) w latach 1994-97. Od 1998 do 2007 sprawował mandat radnego sejmiku podlaskiego. Bez powodzenia kandydował m.in. w przedterminowych wyborach wojewódzkich w 2007 oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009.
Członek wielu towarzystw naukowych, aktywny w życiu politycznym i społecznym, utrzymuje kontakty z Polakami mieszkającymi poza granicami RP. Historyk, regionalista, należy do Komisji Naukowej Encyklopedii Regionów Województwa Podlaskiego.
Jest popularyzatorem dziejów ojczystych, zwłaszcza Podlasia i Mazowsza Północno-Wschodniego, stale współpracuje z prasą, radiem i telewizją. Jego zainteresowania badawcze to: historia ziem północno-wschodnich Polski XIX-XX w. oraz historia wojskowości, a także losy Polaków poza granicami Polski.
Wdowiec. Ze związku ze SP. żoną Zofią z Rojków ma czworo dzieci. Obecnie zamieszkały w Białymstoku. Utrzymuje stałe kontakty z rodzinnym miastem i miejscowym LO. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).
Wybrane publikacje:
• Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907–1914, 1976
• Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego w latach 1866–1914, 1981
• Ułani Grochowscy, Warszawa-Białystok, 1992
• Łomża w latach 1866–1918, 1993
• Szkice z dziejów wojska i walk w północno-wschodniej Polsce, 1996
• Losy Sybiraków, 1997
• Białystok. Historia miasta, Białystok, 1998
• Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski, 1999
• Jerzy Wiśniewski (01.01.1928–30.10.1983) (red.), 2000
• Białostoccy Żydzi 4 tomy (współautor), 1993–2002
Autor monografii Dzieje Ostrowi Mazowieckiej do 1914 roku. To wydawnictwo bardzo ważne dla Ostrowi, zawierające wiele nastrojów, anegdot i bardzo dużo nazwisk. To wynik wielu lat pracy autora nad publikacją, przeszukiwania archiwów, spisywania wspomnień Ostrowiaków. W książce znalazły się nieznane dotychczas, nowe wątki, które udało się odkryć. Promocja książki odbyła się w czerwcu 2007 roku, podczas Dni Ostrowi. Autor prezentując publikację, podpisywał ją i zachęcał mieszkańców miasta do włączenia się do pracy nad drugim tomem, dotyczącym dwudziestolecia międzywojennego.
Za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Ostrowi Mazowieckiej Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka przyznał prof. Adamowi Dobrońskiemu Medal Burmistrza Ludwika Mieczkowskiego (2008). Otrzymał też medal okolicznościowy za uczestnictwo w życiu społecznym miasta, przyznany z okazji XX - lecia samorządu terytorialnego (2010).

 

Laudację dla Honorowego Obywatela Miasta Ostrów Mazowiecka Pana prof. dr. hab. Adama Czesława Dobrońskiego Członka Senatu Uniwersytetu w Białymstoku wygłosiła Pani prof. dr hab. Teresa Zaniewska Kierownik Katedry Edukacji i Kultury na Wydziale Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Wielce Szanowny Panie Profesorze Adamie Dobroński,
Wysoka Rado Miejska, Szanowna Rodzino Profesora,
Szanowni Przyjaciele Profesora Adama Dobrońskiego, Drodzy Państwo!

W dniu dzisiejszym społeczność Ostrowi Mazowieckiej uchwałą Rady Miejskiej, na wniosek Kapituły Honorowej, do grona najwybitniejszych z wybitnych, najzacniejszych z zacnych, przyjmuje Pana Profesora Adama Dobrońskiego. W ten sposób okazuje Mu wyrazy szacunku i najwyższego uznania dla Jego wielkich indywidualnych zasług dla dobra miasta i jego kulturalnego rozwoju oraz popularyzacji wiedzy o nim i ocalania pamiątek związanych z bogatą historią grodu. To także wyraz wdzięczności i uznania za trud promowania miasta w Europie i na świecie.
Profesor Adam Dobroński należy do tego pokolenia Polaków, którzy pokochali ojczyznę taką, jaka im była dana i wytrwale pomnażali wartości intelektualne, mając nadzieję, że staną się one oparciem i inspiracją dla kolejnych pokoleń. Taka postawa jest mi bliska, dlatego poczytuję sobie za wielki zaszczyt i przywilej możliwość wystąpienia przed Panem Profesorem Adamem Dobrońskim i znakomitym gremium zgromadzonym w Sali Ratusza, ośmielona świadomością, że mam mówić o Człowieku, który nie żyje wyłącznie swoim życiem osobistym, ale życiem swego czasu i pokolenia, o Człowieku bogatym poprzez dawanie innym. W bieg własnego życia włączył potrzebę pracy dla dobra wspólnego.
Wszystko zaczęło się tu, w Ostrowi Mazowieckiej, 1 listopada 1943 roku, gdzie Pan Profesor przyszedł na świat. Tu ukończył szkołę podstawową nr 2, a następnie Liceum Ogólnokształcące. Stąd wychodziła droga do wielkiego świata. Po maturze podjął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1966 roku, po czym powrócił do rodzinnego miasta, zasilając kadrę pedagogiczną ostrowskiego Liceum. W 1972 roku, po studiach doktoranckich, także na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, po czym rozpoczął pracę na Wydziale Nauk Humanistycznych Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
W 1981 roku na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień doktora habilitowanego, przedstawiając pracę „Infrastruktura guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego w latach 1866-1914”.
Z Uniwersytetem w Białymstoku związany jest do dziś.
Profesor Adam Dobrońsk jako uznany i spełniony naukowiec, promotor wielu prac doktorskich, został dostrzeżony jako błyskotliwy organizator życia akademickiego, doskonale znający jego potrzeby i zasady funkcjonowania, toteż pełnił funkcję dziekana i dwukrotnie prodziekana Wydziału Historycznego, dyrektora Instytutu Historii. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Wojskowości i członkiem Senatu Uniwersytetu w Białymstoku.
Wielcy i wybitni ludzie potrzebują przestrzeni do zrealizowania w pełni swych możliwości. Lata 1993-1997, gdy Profesor Adam Dobroński był posłem na Sejm oraz okres 1994-1997, gdy sprawował funkcję kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak również lata 1998-2007, kiedy sprawował mandat radnego Sejmiku Podlaskiego to czas, w którym ujawnił niepotrzebne pokłady energii, talentu organizatorskiego, prospołecznych postaw, a przede wszystkim wielkiego zaangażowania w pracy na rzecz ogółu i wykuwania kolejnych ogniw w pokoleniowym łańcuchu dziejów.
Profesor Adam Dobroński jest członkiem honorowym wielu towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Przede wszystkim zaś jest znanym i cenionym historykiem i tę historię uprawia con amore, z pasją. Od wielu lat, nawiązując do najlepszych tradycji oświatowych, zajmuje się – co dzisiaj wśród uczonych tak rzadkie, a tak bardzo potrzebne w edukacji młodego pokolenia Polaków – popularyzacją dziejów ojczystych, zwłaszcza Podlasia i Północno-Wschodniego Mazowsza. W tym zakresie niestrudzenie współpracuje z prasą, radiem i telewizją. Zainteresowania badawcze Profesora to historia ziem północno-wschodnich Polski XIX i XX wieku oraz historia wojskowości, a także losy Polaków poza granicami kraju.
Profesor Adam Dobroński z wielkim powodzeniem realizuje swoje pasje badawcze. Jest autorem licznych książek i setek artykułów naukowych, m.in. Losy Sybiraków (1997), Białystok. Historia miasta (1998), Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej, Ryszard Kaczorowski (1999). Pod redakcja naukową Profesora i z rozdziałem Jego autorstwa ukazała się właśnie ponad siedmiuset stronicowa Historia Białegostoku. Jest również autorem książki-albumu Ryszard Kaczorowski Prezydent Polaków, którą będzie wkrótce promował w Sztokholmie. Ukazał się też trzeci tom Dziejów Mazowsza z obszernymi rozdziałami opracowanymi przez Pana Profesora. Swoją promocję miały Sokoły na Podlasiu. Niebawem odbędą inne: album Podlaski Oddział Straży Granicznej i wielki album o Białymstoku. Wkrótce na księgarskich ladach pojawi się monografia Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa kluka w Ciechanowcu, której Pan Profesor jest redaktorem i współautorem. Na wydanie czekają: w Londynie – monografia Zjednoczenia Polskiego, w Warszawie – biografia Zygmunta Szadkowskiego, ostatniego marszałka Rady narodowej RP oraz drugi tom Historii Związku Inwalidów Wojennych RP.
Pan Profesor Adam Dobroński jest autorem monografii Dzieje Ostrowi Mazowieckiej do 1914 roku, świetnie napisanej, oddającej wiernie atmosferę miasta, przebogatą w informacje o ludziach i zdarzeniach. To wynik wielu lat mrówczej pracy profesora, poszukiwań archiwalnych oraz licznych rozmów i spisywania wspomnień najstarszych mieszkańców miasta. Z wieloma faktami dotyczącymi historii miasta czytelnicy zapoznali się po raz pierwszy. Promocja tej książki odbyła się w czerwcu 2007 roku podczas Dni Ostrowi Mazowieckiej, kiedy to Pan Profesor prezentował książkę, cierpliwie wpisywał dedykacje i zachęcał mieszkańców do współpracy nad drugim tomem tego cennego wydawnictwa.
Za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Ostrowi Mazowieckiej burmistrz miasta w 2008 roku przyznał Panu Profesorowi Adamowi Dobrońskiemu Medal Burmistrza Ludwika Mieczkowskiego, a dwa lata później, z okazji dwudziestolecia Samorządu Terytorialnego, medalem okolicznościowym nagrodził uczestnictwo Pana Profesora w życiu społecznym i kulturalnym miasta.
W jednym z wierszy ks. Jan Twardowski napisał: „trzeba być takim, jakim się jest, zachować autentyzm, nie nakładać masek”. Należy stwierdzić, że Pan Profesor Adam Dobroński jest człowiekiem autentycznym, pozostaje takim, jakim jest, prostolinijnym i skromnym. Nie musi zakładać masek, bo nie maja one, czego skrywać. To człowiek ciepły i szczery, hojnie obdarzający nas słowem i uśmiechem. Stwórca obdarzył Pana Profesora talentem, dom rodzinny dał Panu Profesorowi mocne korzenie, a mistrzowie (m.in. Halina Rubinkowska i Stanisław Herbst) skrzydła.
Wielce Szanowny Panie Profesorze, Mazowiecki Sokole! Jesteśmy dumni, że jest Pan „z nas” i, że nie zapomina Pan o swojej Ziemi, o miejscu, tej uczłowieczonej przestrzeni, gdzie po raz pierwszy zachwyciło się i zdumiało serce dziecka. Niech Ostrów Mazowiecka pozostanie Pana małą, pierwszą ojczyzną.
Profesor Adam Dobroński, by odwołać się tu do słów ks. prof. Janusza St. Pasierba, zbliża to, co nasze i małe, ku temu, co wielkie, nie pozwalając temu, co małe bezkształtnie się rozpłynąć. I za to jesteśmy Panu Profesorowi Adamowi Dobrońskiemu wdzięczni wieńcząc Jego skroń gałązką wawrzynu.
Szanowny panie Profesorze! Drogi nasz Laureacie! Cieszymy się dziś wraz z Tobą słowami wieszcza, iż wciąż droższy Ci
„…niż laur Kapitolu
Wianek rękami wieśniaczki osnuty
Z modrych bławatków i zielonej ruty”.