Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Miasto pozyskuje fundusze zewnętrzne

Miasto podpisało umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

 

 • Budowa Ronda Warszawska – Różańska, wykonanie przebicie do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej”. Priorytet III. Regionalny system transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura Drogowa.- nr kancelaryjny 2660/08
  - wartość projektu - 5 488 584,32 zł
  - kwota dofinansowania (EFRR) - 4 665 296,67 zł
   
 • Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań”. Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  - wartość projektu – 1.240.000 zł – dofinansowanie 100%

 

 • „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej”. Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.- nr kancelaryjny 929/09
  - wartość projektu – 2.700.000 zł
  - kwota dofinansowania (EFRR) – 1.672.778,26 zł


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w 2008 i 2009 roku złożono także wnioski o dofinansowanie projektów:

 

 • „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej”. Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.2. Turystyka. -nr kancelaryjny 689/09
  - wartość projektu- 62 066 712,00
  - kwota dofinansowania (EFRR) – 28 151 514,65
  Pozytywna ocena merytoryczna
   
 • „Budowa Hali Sportowej w Ostrowi Mazowieckiej”. Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. - nr kancelaryjny 1231/09
  - wartość projektu - 9 587 318,87
  - kwota dofinansowania (EFRR) – 7 156 933,54
  Pozytywna ocena metytoryczna


Miasto uczestniczy w programach

 

 • „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
 • „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”


Pozyskane przez Miasto kwoty w latach 2005-2010

 

 • RPO WM 207-2013 - finansowanego ze środków EFRR - Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa – Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebicia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej kwota dofinansowania: 5 377 100,00 zł - w dniu 28.06.2010. podpisano umowę na dofinansowanie
 • Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego – Budowa krytej pływalni i hali sportowej – 2,5 mln zł (2005-2009)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Rewitalizacja Stawu Miejskiego - 620.232,05 zł (65% wartości inwestycji) (2007)
 • Ministerstwo Sportu - Pozalekcyjne zajęcia sportowe (600 osób uczestniczyło w zajęciach pływania na basenie w Zambrowie) - 70 tys. zł (2005)
 • Samorządowy Instrument Rozwoju Mazowsza - Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 (dwójka) - 100 tys. zł (wnioskowano 200 tys. zł) (2005)
 • Europejska Komisja Kultury w ramach programu „Town Twinning Citizens Meetings” - Dofinansowanie wymiany młodzieży (od 2004)
 • Fundacja Eko-Fundusz – inwestycja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Utylizacji Odpadów w Starym Lubiejewie (etap I) - 4.980.000 zł. Pozytywnie rozpatrzono wniosek na II etap inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – ok. 5 mln zł (2009)
 • Zakład Energetyki Cieplnej przygotowuje wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka na Montaż kotłów kondensacyjnych – wartość ok. 1.800 tys. zł (nabór od grudnia br.)
 • Utworzenie Miejskiego Centrum Informacji – wartość 70 tys. zł – Wojewódzki Urząd Pracy

 

Dofinansowania projektów dla szkół i przedszkoli