Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strategia rozwoju

Leżące na wschodnim Mazowszu Miasto Ostrów Mazowiecka poszukuje nowych impulsów rozwojowych. Wejście do Unii Europejskiej i współczesne przeobrażenia strukturalne w Polsce i w ujęciu globalnym tworzą nowe perspektywy rozwoju i kształtowania dobrobytu mieszkańców miast. Zmiany te wymuszają na władzach samorządowych miasta podejmowanie skoordynowanych decyzji i działań zarysowanych w długiej perspektywie czasowej. Oblicze gospodarcze i społeczne miasta zależeć będzie w dużo większym stopniu aniżeli przed laty od mieszkańców i lokalnych elit.

 

Programowanie rozwoju jest naczelną zasadą kształtowania polityki rozwoju jednostek terytorialnych w krajach wysoko rozwiniętych. Na poziomie lokalnym dokumentem będącym odpowiedzią na ten wymóg jest Strategia Rozwoju. Jest to instrument fundamentalny i konieczny do skutecznego zarządzania gminą. Strategia rozwoju jest jednym z trzech (obok studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) dokumentów stanowiących podstawę lokalnej polityki rozwoju. Posiadanie strategii nie gwarantuje automatycznie powodzenia. Nie jest ona dokumentem wystarczającym dla osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu miastem, zwiększa jednak szansę na aktywizację wzrostu i kształtowanie podstaw dobrobytu mieszkańców.

 

Strategia pozwala z jednej strony lepiej zagospodarować zasoby miasta, a z drugiej wskazuje obszary niedorozwoju wymagające wzmożonej aktywności władz samorządowych. Jest także dokumentem zwiększającym szanse miasta na uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym zwłaszcza środków pomocowych, a w niedalekiej przyszłości strukturalnych i regionalnych z Unii Europejskiej.
Zarówno budowa Strategii Rozwoju, jak i jej realizacja jest wspólną sprawą całej społeczności lokalnej. Aby nie pozostała martwym dokumentem wymaga akceptacji społeczności lokalnej i innych podmiotów funkcjonujących w jednostce terytorialnej. Dlatego też przyjęta środowiskowo-ekspercka metoda opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka 2003-2015 uwzględniała szeroką partycypację lokalnego środowiska. Powołano Zespół Lokalnych Liderów, w skład którego weszli przedstawiciele różnych lokalnych środowisk i grup społecznych, który poprzez spotkania dyskusyjne określił cele oraz zadania strategiczne, konieczne dla zapewnienia rozwoju miasta w najbliższych 12 latach.


 

Prace nad Strategią Miasta Ostrów Mazowiecka 2003-2015 trwały od marca do połowy czerwca 2003 roku i obejmowały:

 • przygotowanie diagnozy miasta na podstawie dostępnych materiałów statystycznych i bibliograficznych;
 • przeprowadzenie ankiety wśród 170 mieszkańców miasta „Ostrów Mazowiecka w oczach mieszkańców”;
 • przeprowadzenie badań w 50 małych i średnich lokalnych przedsiębiorstwach „Ostrowskie środowisko biznesu”;
 • przygotowanie opracowania „Miasto Ostrów Mazowiecka na tle miast województwa mazowieckiego”;
 • opracowanie analizy uwarunkowań rozwoju, sił i słabości, szans i zagrożeń miasta (analiza SWOT);
 • przeprowadzenie sześciu dyskusji środowiskowych w gronie przedstawicieli Liderów Lokalnych, którzy określili wizję rozwoju miasta i cele strategiczne oraz dokonali wyboru programów i zadań strategicznych.

 

W wyniku prac nad Strategią Rozwoju Miasta powstały dwa komplementarne dokumenty:

 

 1. Raport o Stanie Miasta ” będący efektem prac analityczno-diagnostycznych. Prezentuje on procesy społeczno-gospodarcze zachodzące na terenie miasta i wskazuje podstawowe problemy rozwoju. Raport zawiera także wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców i lokalnego środowiska biznesu oraz określa pozycję miasta na tle kraju i najbliższego otoczenia. Stanowi bazę dla opracowania analizy uwarunkowań rozwoju miasta.
 2. Strategia Rozwoju Miasta ” będąca planem rozwoju na lata 2003-2015. Wskazuje ona pożądany obraz miasta oraz drogi i metody jego osiągania. Określa zadania strategiczne i ich realizatorów, zarysowuje horyzont czasowy, w którym zadania te powinny zostać zrealizowane.

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/40/2003 z dnia 24.06.2003.
Sens opracowania strategii rozwoju istnieje jedynie wówczas, gdy we władzach samorządowych oraz społeczności lokalnej jest rzeczywista potrzeba posiadania i realizowania tego dokumentu. Wdrażanie strategii wymaga bowiem konsensusu społecznego oraz działania ponad politycznymi podziałami i partykularnymi interesami. Budowa i realizacja Strategii jest bowiem wspólną sprawą całej społeczności lokalnej.

Wizja Rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Uwzględniając horyzont czasowy realizacji Strategii Rozwoju Miasta na 2015 rok wizję rozwoju miasta Ostrów Mazowiecka określono w sposób następujący:


 

PRZEDSIĘBIORCZA OSTRÓW MAZOWIECKA – OTWARTA NA LUDZI I BIZNES,
POMOSTEM POMIĘDZY ZACHODNIĄ A WSCHODNIĄ EUROPĄ

 
 
 
 
Przeprowadzone analizy diagnostyczne potencjału miasta, uwzględnienie aspiracji i systemu wartości mieszkańców oraz zewnętrznych uwarunkowań rozwoju miasta wskazują, iż rozwój Ostrowi Mazowieckiej w najbliższych latach powinien wykorzystywać i wzmacniać następujące elementy:
 • Przedsiębiorczość lokalnej społeczności, której wyrazem jest także dobrze rozwinięty sektor małej i średniej przedsiębiorczości. Rozwój gospodarczy miasta w najbliższych latach należy oprzeć na endogenicznych zasobach. Wzmocnienie tego wewnętrznego potencjału jest strategicznym zadaniem w budowaniu rozwoju gospodarczego miasta, fundamentem wzrostu zamożności mieszkańców i zasobności budżetu miasta.
 • Otwartość miasta na nowych mieszkańców i nową aktywność gospodarczą. Rozwój miasta powinien bazować na stworzeniu przyjaznych warunków życia (poprawa jakości życia w mieście) i gospodarowania, tak by nie tylko zatrzymać istniejący potencjał ludzki i gospodarczy, ale także przyciągać nowych mieszkańców i inwestorów.
 • Położenie miasta wraz w dobrą zewnętrzną dostępnością komunikacyjną miasta, którą należy wzmocnić i wykorzystać w perspektywie integracji z Unią Europejską oraz dalszym jej poszerzaniem w przyszłości na wschód Europy. To tranzytowe położenie miasta w strukturze przestrzeni europejskiej jest gospodarczą szansą dla Ostrowi Mazowieckiej by stała się pomostem i bramą do Wschodniej Europy.

Określona powyżej wizja rozwoju miasta Ostrowi Mazowieckiej jest marketingową syntezą strategii rozwoju miasta. W pracach nad strategią została ona zdekomponowana na trzy cele strategiczne:

 • Poprawa jakości życia w mieście;
 • Rozwój gospodarczy;
 • Poprawa ładu przestrzennego i infrastrukturalnego miasta.

Cele strategiczne zostały uszczegółowione poprzez określenie taktyki ich osiągnięcia. Dla każdego celu zostały wskazane programy i zadania strategiczne, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie zarysowanej wizji miasta.

Poprawa jakości życia

 

 

Stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego miasta

 • Budowa kompleksu budynków kulturalno-sportowych;
 • Zagospodarowanie parku miejskiego i ogródka jordanowskiego;

Animacja aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej

 • Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży;
 • Kalendarz stałych i strategicznych imprez kulturalnych i sportowych;
 • Stworzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta o zasięgu ponad lokalnym;
 • Organizacja sportowo-kulturalnych imprez integracyjnych;

Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców

 • Stworzenie systemu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej;
 • Edukacja proeuropejska (skierowana przede wszystkim do ludzi młodych i pracowników administracji samorządowej);
 • Rozwój szkolnictwa wyższego i oferty doskonalenia zawodowego;

Poprawa bezpieczeństwa w mieście

 • Ścisła współpraca z władzami powiatowymi w poprawie bezpieczeństwa;
 • Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością;
 • Eliminacja patologii;

Poprawa zdrowotności mieszkańców

 • Poprawa dostępności do usług medycznych;
 • „Moda na ruch” propagowanie sportu masowego i rekreacyjnego;
 • Rozbudowa bazy dla wychowania fizycznego przy placówkach szkolnych;

Kreowanie tożsamości miasta i aktywizacja społeczności lokalnej

 • Wspieranie inicjatyw samopomocowych;
 • Zaangażowanie w rozwój miasta różnych organizacji i środowisk;
 • Wzmocnienie tożsamości lokalnej;

Poprawa i unowocześnienie systemu zarządzania miastem

 • Reorganizacja struktury zarządzania miastem;
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora usług publicznych, szczególnie potrzebnych w europejskim systemie zarządzania;
 • Poprawa wewnętrznej polityki informacyjnej o działaniach władz lokalnych;
 • Aktywizacja ponad lokalnych samorządowych form współpracy (Ostrów - lider samorządowy);
 • Angażowanie młodzieży w czynny rozwój miasta;
 • Aktywizacja międzynarodowych kontaktów kulturalnych, gospodarczych i społecznych.

 

Rozwój lokalnej gospodarki 

 

 

 

Integracja środowiska biznesu

 • Wspieranie kooperacji i współpracy lokalnych przedsiębiorstw (rozwój sieci)
 • Wspieranie ponad lokalnych i międzynarodowych kontaktów biznesowych
 • Wspieranie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa lokalnego systemu wspierania  przedsiębiorczości

 • Miejskie centrum wspierania przedsiębiorczości;
 • Budowa przejrzystej lokalnej polityki fiskalnej wobec sektora MSP (podatki i opłaty lokalne);
 • Animacja powstania systemu pożyczek i gwarancji kredytowych dla lokalnego MSP;
 • Rozwój systemu informacji i doradztwa biznesowego;
 • Kursy i szkolenia dla przedsiębiorców, menadżerów i osób samozatrudniających się;
 • Wspieranie rozwoju usług;

Organizacja strefy przedsiębiorczości

 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych;
 • Zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych i uporządkowanie spraw własnościowych kluczowych nieruchomości w mieście;
 • Kreowanie powstania centrum logistycznego północno-wschodniego Mazowsza;

Zwiększenie promocji miasta (wewnętrznej i zewnętrznej)

 • Promocja istniejącego potencjału gospodarczego (lokalne firmy) i możliwości rozwojowych miasta;
 • Tworzenie nowoczesnego wizerunku miasta - „marki miasta”.

Poprawa ładu przestrzennego i infrastrukturalnego miasta 

 

 

Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta

 • Reorganizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta (kołowego i pieszego);
 • Poprawa stanu dróg lokalnych;
 • Likwidacja barier architektonicznych w miejskim układzie komunikacyjnym i obiektach użyteczności publicznej;
 • Budowa ścieżek rowerowo-spacerowych;

Reorganizacja wewnętrznej struktury funkcjonalnej miasta

 • Aranżacja centrum miasta;
 • Modernizacja dworca PKS wraz z kreowaniem miejskiej strefy handlu i usług;
 • Wzmocnienie funkcji subregionalnych miasta;

Poprawa estetyki przestrzeni miasta

 • Uporządkowanie wolnej przestrzeni miasta, szczególnie centrum miasta;
 • Stworzenie wewnętrznego systemu oznakowania i informowania w mieście;
 • Poprawa funkcjonalności i estetyki terenów zielonych (wypoczynkowych);

Rozwój zasobów mieszkaniowych miasta

 • Kompleksowe przygotowanie terenów pod rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego;
 • Rozwój miejskich TBS;

Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta

 • Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną miasta;
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury;
 • Reorganizacja systemu uciepłownienia miasta;
 • Unowocześnienie systemu gospodarki odpadami stałymi.

Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z pełną wersją dokumentu zapraszamy do Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta lub na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej – http://www.bip.ostrowmaz.pl/ .